Definitie

1. Stucadoorsbedrijf de Lange: Stucadoorsbedrijf de Lange, gevestigd te Noordwijk onder KvK nr: 64278298
2. Klant: Degene met wie Stucadoorsbedrijf de Lange een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Stucadoorsbedrijf de Lange en klant.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stucadoorsbedrijf de Lange
2. Partijen kunnen alleen afwijken van de voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Stucadoorsbedrijf de Lange zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Stucadoorsbedrijf de Lange zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Stucadoorsbedrijf de Lange slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Stucadoorsbedrijf de Lange hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele overige kosten zoals; administratiekosten, heffingen, reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Alle prijzen die Stucadoorsbedrijf de Lange hanteert voor zijn producten of diensten kan Stucadoorsbedrijf de Lange te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Stucadoorsbedrijf de Lange vastgesteld op grond van de hoeveelheid vierkante meters of projectprijs.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke m2 tarieven of projectprijs van Stucadoorsbedrijf de Lange, geldende voor de periode waarin deze de werkzaamheden verricht, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Stucadoorsbedrijf de Lange een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd de richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Stucadoorsbedrijf de Lange is gerechtigd dat de richtprijs maximaal 10% hoger kan uitvallen.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Stucadoorsbedrijf de Lange de klant dat tijdig te laten weten, waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs vermeerderd met 10% gaat uitvallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Stucadoorsbedrijf de Lange heeft het recht de prijzen aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang daarvan zal Stucadoorsbedrijf de Lange de prijsaanpassingen schriftelijk meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stucadoorsbedrijf de Lange op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stucadoorsbedrijf de Lange gerechtigd een wettelijke rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is deze bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stucadoorsbedrijf de Lange.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Stucadoorsbedrijf de Lange zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Stucadoorsbedrijf de Lange op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stucadoorsbedrijf de Lange, dan is deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stucadoorsbedrijf de Lange te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Stucadoorsbedrijf de Lange kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Stucadoorsbedrijf de Lange heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht van Stucadoorsbedrijf de Lange geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Stucadoorsbedrijf de Lange.
3. Stucadoorsbedrijf de Lange is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs leidt als gevolg van het gebruikmaken van het door Stucadoorsbedrijf de Lange gehanteerde retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stucadoorsbedrijf de Lange te verrekenen met een vordering op Stucadoorsbedrijf de Lange.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. – Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomsten. – Zaken van Stucadoorsbedrijf de Lange die bij de klant aanwezig zijn. – Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Stucadoorsbedrijf de Lange de polis van deze verzekeringen ter inzage.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stucadoorsbedrijf de Lange enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Stucadoorsbedrijf de Lange voert de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Stucadoorsbedrijf de Lange heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stucadoorsbedrijf de Lange op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stucadoorsbedrijf de Lange tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Stucadoorsbedrijf de Lange.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stucadoorsbedrijf de Lange de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stucadoorsbedrijf de Lange redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Stucadoorsbedrijf de Lange en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Stucadoorsbedrijf de Lange schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1(één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1(één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1(één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. Vrijwaring De klant vrijwaart Stucadoorsbedrijf de Lange tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stucadoorsbedrijf de Lange geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Stucadoorsbedrijf de Lange geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stucadoorsbedrijf de Lange daarvoor zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Stucadoorsbedrijf de Lange uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Stucadoorsbedrijf de Lange in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stucadoorsbedrijf de Lange gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stucadoorsbedrijf de Lange.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stucadoorsbedrijf de Lange ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Stucadoorsbedrijf de Lange een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stucadoorsbedrijf de Lange verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Stucadoorsbedrijf de Lange

1. Stucadoorsbedrijf de Lange is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Stucadoorsbedrijf de Lange aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Stucadoorsbedrijf de Lange is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Stucadoorsbedrijf de Lange aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stucadoorsbedrijf de Lange vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinden

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stucadoorsbedrijf de Lange toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stucadoorsbedrijf de Lange niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Stucadoorsbedrijf de Lange in verzuim is.
3. Stucadoorsbedrijf de Lange heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stucadoorsbedrijf de Lange kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede reden geven dat de klant zijn verplichtingen naar Stucadoorsbedrijf de Lange niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stucadoorsbedrijf de Lange in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Stucadoorsbedrijf de Lange kan worden toegerekend in een van de wil van Stucadoorsbedrijf de Lange onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stucadoorsbedrijf de Lange kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoring; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stucadoorsbedrijf de Lange 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stucadoorsbedrijf de Lange er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Stucadoorsbedrijf de Lange is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Stucadoorsbedrijf de Lange is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stucadoorsbedrijf de Lange zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wijziging van de algemene voorwaarde de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stucadoorsbedrijf de Lange.
2. Deze bepaling geld als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaardes nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stucadoorsbedrijf de Lange bij het opstellen van de voorwaarde op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stucadoorsbedrijf de Lange is gevestigd/praktijk houdt/kantoor is exclusief bevoegd op kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

× Kunnen wij je helpen?